1. Dr. Moulvi

  2. Dr. A B Kalkundrekar

  3. Prof. Ajit Kittur

  4. Prof. Anjana Basangoudar

  5. Prof. Basavraj Vasan

  6. Prof. M G Shashidhar

  7. Prof.Dr. Jayashri Bhudhihalmath

  8. Prof Madhu Lodaya